Bijgewerkt: 8 december 2021

Toespraak van Nora Tang, raadslid van Ouderen Combinatie-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Nora Tang
13-11-2014

Toespraak van Nora Tang, raadslid van Ouderen Combinatie-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 november 2014 in Amstelveen:

'Allereerst complimenten voor de leesbaarheid van de PROGRAMMABEGROTING, zowel als het College Uitvoeringsprogramma en alles wat daarmee verband houdt. Vooral de duidelijke uitleg hebben wij gewaardeerd. De overzichten onder de onderdelen zijn heel praktisch om vergelijkingen te kunnen maken.

Programmaplan. Sociaal Domein.

Door de decentralisaties wordt de gemeente voor veel uitdagingen gesteld. Van de inwoners van Amstelveen wordt verwacht, dat er sociale cohesie is, waardoor ook zelfredzaamheid mogelijk wordt. Leef je leven! Tegelijkertijd moeten we ogen en oren open houden voor de nood van buren en andere inwoners. Stimuleren elkaar te helpen, waar dat nodig is. Voor de gemeente is communicatie het belangrijkste om inwoners goed te informeren, waar ze terecht kunnen voor welke hulp dan ook, via alle media.

Zorg en welzijn.

Uit alles blijkt, dat het College van plan is de kwaliteit van de zorg hoog te houden, zolang dat financieel mogelijk is. Dat voor inkomensondersteuning, indien mogelijk, een tegenprestatie wordt verwacht is eigenlijk vanzelfsprekend. Voor GIDS komt geld van het Rijk, terwijl zoals nu blijkt ook al 52 % van de senioren voldoet aan de NNGB, oftewel de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Dat is een prettige constatering, als je bedenkt dat bijna 10% van de Amstelveense bevolking 75 jaar, of ouder is! Tja, we worden heden ten dage steeds ouder, dus veel sporten en op naar de honderd! Het zal natuurlijk voor de senioren met een minimum inkomen nog mooier zijn als ze van gratis Openbaar Vervoer gebruik kunnen maken. We werken eraan en hopen, dat we eind maart '15 duidelijk krijgen, of er ruimte voor is, na herijking van het minima-beleid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Nora Tang, raadslid van Ouderen Combinatie-Amstelveen tijdens haar toespraak


Er komt een vernieuwd basistakenpakket voor J.G.Z.( Jeugd gezondheidszorg). Als ouderen maken wij ons vooral grote zorgen als we naar de cijfers kijken van het alcoholgebruik van ca. 16 jarigen, OCA hoopt, dat daar iets aan te doen is, door bv een campagne en/of door handhaving (bij de sportclubs). Opvallend is, dat bij preventie alcohol - en drugsgebruik bezuinigd is van 633. naar 444, terwijl daar toch niet bepaald een daling in gebruik is te merken.

Desalniettemin hebben wij kunnen lezen, dat het College de Jeugdzorg goed aanpakt. OCA wil graag weten, wat wordt bedoeld met subsidie voor mantelzorg van OSIRA/Amstelring, een professionele instelling, wij dachten dat mantelzorg vrijwillig is! Sinds wanneer zijn er twee vrijwilligersorganisaties, is dat efficiënt?

Ook is ons niet duidelijk waarom Brijder/GGD van 63 naar 43 mille gaat, juist nu blijkt, dat het alcoholgebruik onder jongeren ( en naar verluid ook onder ouderen) schrikbarend toeneemt?! Innovatie op het gebied van DOMOTICA kan heel veel betekenen voor aan te passen beleid in de toekomst, vooral in de zorg voor ouderen die zelfstandig wonen.

Onderwijs en ontplooiing

AanZ Amstelveen krijgt dit jaar € 150.000,- meer subsidie, OCA hoopt van harte, dat het College deze organisatie dezelfde regels zal meegeven als de organisaties, die nu een andere zakelijke relatie met de gemeente krijgen. Er zijn nl. veel klachten over hun werkwijze in de wijksteunpunten.

Griffioen: Bij de berichten, dat de Campus van de VU gaat verhuizen willen we u er op wijzen, dat in Amstelveen-noord nog meer Amstelveners wonen dan alleen studenten. Zij verdienen ook een plekje om activiteiten te ontplooien, vooral omdat ze nogal ver van de overige wijksteunpunten verwijderd zijn. Wij willen u voorstellen Griffioen eenzelfde subsidiebedrag te geven als Nes a/d Amstel nl. € 5.000,-. Datzelfde zou ook voor het Noorddamcentrum kunnen gelden, als eerder het wijkbudget. Maar de B.I.G.'s (bewoners Initiatief Groep) nemen de functie over van de wijkplatforms en worden al gesubsidieerd. Er moet dus ook duidelijkheid komen over hoe en waar B.I.G.'s gaan werken.

Bij RTV Amstelveen zou OCA wat meer prestaties willen zien voor de te verkrijgen subsidie. Het kan toch niet, dat men twee maanden met vakantie gaat en er niemand is, bij eventuele activiteiten en/of calamiteiten.

Het onderwijs in Amstelveen staat op hoog niveau, toch zou OCA voor wat meer culturele-en natuureducatie kiezen, maar dat is aan de scholen dat te realiseren. Zo te zien neemt de animo voor het "zelf doen" vooral bij de jongeren af. Jammer! Eigenlijk heb ik heimwee naar de tijd, dat R.O.D.A/23 met vrijwilligers en eigen kapitaal een prachtig verenigingsgebouw heeft neergezet. Maar ja, dat was toen !

Gelukkig is de tijd van pamperen van sportclubs voorbij; het Sportbedrijf moet nu zelf maar zien uit te komen met hun geld en de velden en gebouwen goed onderhouden.

OCA is echt blij met de "museum-erkenning" van het van der Togt Museum, die terecht is verleend. Ondanks de bezuinigingen zien we, dat de culturele voorzieningen in Amstelveen toch op een hoog peil kunnen blijven.

Economie en Duurzaamheid

Hierover moeten we één opmerking maken nl: de kengetallen in het Energieverbruik moeten volgens ons worden omgedraaid. gem .verbruik van gas per huishouden moet zijn ca 3000 m3', terwijl het gem. verbruik elektra per huishouden moet zijn ca. 1300 kw/jr.

Ook vindt de OCA dat de Gemeente misschien weer een coöperatieve aankoop van zonnepanelen voor huiseigenaren zou kunnen regelen.

Uit het overzicht financiën Economie en Duurzaamheid blijkt de gemeente niet veel fidusie te hebben in enige progressie; de vergelijkbare getallen zijn voor de komende jaren hetzelfde er zijn geen streefgetallen!

Openbare ruimte

Als het financieel mogelijk is, zou OCA wat meer fantasie willen zien in de openbare straatverlichting (weg- en fietspaden). Voorbeelden zijn Badhoevedorp, Amsterdam-Osdorp en Buitenveldert.

Verkeer en vervoer

Hierboven hebben we al aangegeven, dat we in gesprek gaan met partijen (fracties) om het Openbaar Vervoer voor senioren gratis te kunnen aanbieden. Dat is echter een complex item en heeft tijd nodig, ik kom hier graag later op terug.

Ruimtelijke ontwikkeling

Enige opmerking: Project Zonnestein 64 - 66, hier wordt gesproken over: een nog te selecteren partij om samen met omwonenden een plan te ontwikkelen. De Projectontwikkelaars liggen niet bepaald op de stoep! Als een zo belangrijk initiatief al zolang "braak ligt", heeft zoiets dan wel toekomst?

Wonen en huisvesting

Een heel duidelijk en helder plan is de "NOVELLE". OCA hoopt, dat deze wet een verandering ten goede brengt aan de verhoudingen, zoals die de laatste tijd landelijk bleken te zijn. Een woningcorporatie hoort te doen, wat de bedoeling is, woningen bouwen en renoveren en geen ondernemersactiviteiten te ontplooien! Met de nieuwe huisvestigingswet is OCA helemaal niet blij. We zijn nog verder terug dan bij "AF". Hopelijk is er nog overleg mogelijk met Woonzorg Nederland en Gemeente Amsterdam, zodat we meer woningen voor Amstelveen te verdelen krijgen en de inschrijfduur in jaren meer naar beneden kan.

Bestuur, bevolking en veiligheid

Kengetallen handhaving zijn niet echt duidelijk door ontbreken van 2014. OCA wil wat meer discussie over regionale aangelegenheden in de commissievergaderingen. Nu heet het dat er geen belangrijke berichten zijn en dus wordt dit agendapunt maar gemakshalve overgeslagen.

Helaas moeten we ook in 2014 weer constateren, dat er grote onderbezetting is bij de Politie Amstelland (Amstelveen). Als er al surveillerende agenten lopen, zijn het over het algemeen agenten in opleiding. Dat geeft toch niet zo'n veilig gevoel! OCA hoopt dan ook, dat dit probleem ooit regionaal kan worden opgelost. Bij het verlenen van vergunningen wil OCA wat meer zorgvuldigheid en minder frequentie!

Ten slotte nog één opmerking: Als je goed bent in cijferen, hoefje natuurlijk niet goed in taal te zijn, maar de gemeente Amstelveen verleent nog steeds subsidie met een t !!!!!.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.