Bijgewerkt: 3 december 2021

Twee berichten van GroenLinks-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
20-03-2015

GroenLinks-Amstelveen is blij voor aandacht voor jonge mantelzorgers

Op initiatief van GroenLinks-Amstelveen heeft de gemeenteraad vorig jaar gevraagd jonge mantelzorger op te sporen en te ondersteunen. Naar aanleiding daarvan heeft het college nu een plan van aanpak opgesteld. GroenLinks is daar erg blij mee. GroenLinks is erg tevreden dat het college van plan is om het probleem van jonge mantelzorgers serieus op te pakken. Raadslid Stieneke Kruijer: “Jonge mantelzorgers dreigen te weinig tijd over te houden voor sport, spel en onderwijs. Het is belangrijk, dat de aanwezigheid van jonge mantelzorgers in een gezin er niet toe leidt, dat het recht op huishoudelijke hulp wordt beperkt.”

In november 2014 heeft de raad een motie die was ingediend op initiatief van GroenLinks, aangenomen. Hierin werd gevraagd om jonge mantelzorgers actief op te sporen en te ondersteunen. Deze jongeren moeten voldoende tijd krijgen voor hun opleiding en voor ontspanning. Naar aanleiding van deze motie heeft het college een plan van aanpak opgesteld. Op basis daarvan zal in kaart worden gebracht, hoe groot de belasting voor deze jonge mantelzorgers is en hoeverre hun taak als mantelzorger hun toekomst zou kunnen bedreigen. Het college streeft er bovendien naar, dat de aanwezigheid van jonge mantelzorgers in een gezin niet meetelt bij de indicering voor hulp in de huishouding om overbelasting van deze kinderen, of jongeren te voorkomen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Stieneke Kruijer, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


GroenLinks-Amstelveen wil buurtinitiatieven steunen en stimuleren

Amstelveners kunnen door middel van buurtinitiatieven zelf hun leefomgeving vormgeven en regie in eigen hand nemen. Belangrijk is, dat hiervoor goede randvoorwaarden worden geformuleerd, en er moeten afspraken worden gemaakt over de ondersteuning door de gemeente. GroenLinks heeft het initiatief genomen om hier met bewoners over te brainstormen en nodigt mensen die mee willen denken van harte uit om aan deze gesprekken deel te nemen.

Vanwege de bezuinigingen op de verzorgingsstaat staan allerlei buurtvoorzieningen onder druk, of verdwijnen zelfs. Vaak zijn bewoners best bereid om het beheer van dit soort voorzieningen zelf op zich te nemen. GroenLinks vindt het belangrijk om buurtinitiatieven mogelijk te maken en de stimuleren. Op initiatief van GroenLinks is het zogenaamde Right to Challenge, waarbij burgers meer bevoegdheden kunnen krijgen om maatschappelijke taken op zich te nemen, in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) opgenomen.

Dit ‘uitdaagrecht’ komt erop neer, dat burgers het recht krijgen om de gemeente uit te dagen als ze denken, dat ze bijvoorbeeld de zorg, het groenonderhoud, het beheer van speeltuinen, speelbadjes, of het beheer gemeenschappelijke gebouwen in de buurt beter kunnen organiseren dan de gemeente dat kan doen. Het uitdaagrecht moet per gemeente nader worden uitgewerkt in een plaatselijke verordening.

Op initiatief GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer is een groep bewoners uit Amstelveen aan het brainstormen over de mogelijkheden die er zijn voor het ontwikkelen van buurtinitiatieven. In de plaatselijke verordening voor de WMO moeten voorwaarden worden opgenomen en moet bijvoorbeeld worden aangegeven welke ondersteuning burgers hierbij kunnen krijgen van de gemeente. Deze groep komt op donderdag 26 maart bijeen om 20.30 uur in de buurtkamer, Lindenlaan 75 in Amstelveen. Geïnteresseerden zijn welkom om mee te praten over de risico’s en kansen van dergelijke initiatieven en kunnen uiteraard ook concrete activiteiten aandragen. Voor vragen of opmerkingen kan men zich ook richten tot fractie@groenlinksamstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS