Bijgewerkt: 28 november 2021

VVD-Amstelveen stelt strikte eisen aan noodopvang vluchtelingen op Kronenburg

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
24-10-2015

De gemeente Amstelveen onderzoekt momenteel de noodopvang van 400 vluchtelingen in een leegstaand kantoorgebouw op Kronenburg. De VVD is bereid haar sociale verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor mensen in nood. Tegelijkertijd wil de VVD er voor waken, dat eventuele opvang in Amstelveen leidt tot grote maatschappelijke onrust, of overlast voor omwonenden. De VVD stelt dan ook enkele strikte randvoorwaarden aan de opvang. De stroom van vluchtelingen is een wereldwijd probleem. Dagelijks zien we grote groepen vluchtelingen naar Europa komen. De komende jaren moet Nederland aan duizenden vluchtelingen onderdak bieden. Aan Amstelveen is gevraagd een deel van hen op te vangen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD-Amstelveen


Kees Noomen, VVD-Amstelveen fractievoorzitter: ‘Het past bij de liberale beginselen van onze partij om mensen die in nood zijn te helpen. Ook in Amstelveen lopen wij niet weg voor deze verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd moeten wij wel het hoofd koel houden. De opvang moet voor zowel vluchtelingen als bewoners op de goede manier gebeuren. De opvang moet qua aard en omvang passen bij Amstelveen en de veiligheid van Amstelveners en vluchtelingen moet worden geborgd. Daarom moeten wij duidelijke afspraken maken.’ De VVD stelt de volgende randvoorwaarden aan de opvang van vluchtelingen in Amstelveen. De VVD-fractie zal deze via schriftelijke vragen voorleggen aan het College B en W.

1) Veiligheid garanderen en overlast beperken

Een belangrijke randvoorwaarde voor de VVD is, dat overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen. Tijdens de inloopavond uitten omwonenden en in het bijzonder enkele vertegenwoordigers uit de Joodse gemeenschap hun zorgen rondom de veiligheid en openbare orde. De VVD-fractie dringt er daarom bij de burgemeester op aan, dat zij strikte afspraken maakt met het COA en de politie over het handhaven van de openbare orde. Hiermee moet de veiligheid van de vluchtelingen en omwonenden worden geborgd. Bijvoorbeeld door het inzetten van extra politie rondom Kronenburg. Structureel overleg met omwonenden is hierbij een strikte voorwaarde.

Daarnaast dienen de vluchtelingen natuurlijk te zijn geregistreerd om mensenhandel tegen te gaan en hulp op maat te bieden. Tevens dienen er met het COA afspraken te worden gemaakt over de samenstelling van de groep vluchtelingen. Door bijvoorbeeld te bewerkstelligen, dat deze groep overwegend uit gezinnen zal bestaan kan mogelijke overlast voor de buurt worden beperkt.

2) Misbruik van opvang voorkomen

De VVD is voorstander van het opvangen vluchtelingen in de regio van het land van herkomst. De VVD ziet een eventuele opvang in Amstelveen dan ook als een tijdelijke voorziening. Deze is bedoeld voor mensen die vluchten voor oorlog en acuut onderdak nodig hebben. Er dienen duidelijk afspraken te worden gemaakt door de gemeente en het COA over het beëindigen van de opvanglocatie. Na sluiting van de opvanglocatie dient deze geschikt te worden gemaakt voor reguliere woningbouw.3) Evenredige verdeling vluchtelingen over Nederlandse gemeenten

Nederland heeft binnen de Europese Unie afgesproken de komende jaren extra vluchtelingen op te nemen. Uiteraard is de VVD bereid in Amstelveen haar sociale verantwoordelijkheid te nemen en te onderzoeken, hoe Amstelveen bij deze opvang kan helpen. Dit moet echter wel passend zijn voor de omvang van onze gemeente. De 400 vluchtelingen ziet de VVD als passend, maar tegelijkertijd ook als maximum gegeven de omvang van Amstelveen. Andere gemeenten moeten óók een evenredig aandeel leveren.

Schriftelijke vragen aan het College B en W

De VVD-fractie is van mening, dat de gemeente Amstelveen randvoorwaarden dient te stellen aan de realisatie van een eventuele noodopvang voor vluchtelingen in Amstelveen. Hiermee ontstaat vooraf duidelijkheid voor omwonenden, vluchtelingen en het COA. Ook dient de gemeente duidelijke eisen te stellen aan de noodopvang om de veiligheid en sociale cohesie in Amstelveen te garanderen.

De VVD stelt daarom de volgende schriftelijke vragen aan het College van B en W. Graag vernemen wij hierop zo spoedig mogelijk uw reactie. In ieder geval uiterlijk één week voor de raadsvergadering van 11 november 2015.

De Gemeente Amstelveen is momenteel in overleg met het COA over de realisatie van een noodopvang van vluchtelingen in het kantoorpand aan de Laan van Kronenburg 2. Kunt u aangeven hoe deze gesprekken verlopen? Bent u bereid de inhoud van deze overeenkomst met ons te delen? Kunt u alvast aangeven welke afspraken tot op heden zijn gemaakt?

Volgens de VVD moet het aantal op te nemen vluchtelingen in redelijke verhouding staan tot de omvang van onze gemeente. De genoemde 400 vluchtelingen zien wij dan ook als het maximum. Deelt u deze mening? Bent u bereid hier met het COA duidelijke afspraken over te maken?

Tijdens de inloopavond gaf de Burgemeester aan in te willen zetten op de opvang van gezinnen in Amstelveen. Dit bevordert de integratie en de sociale cohesie. De VVD acht dit verstandig en stelt dit als een duidelijke randvoorwaarde. Bent u bereid hier met het COA bindende afspraken over te maken?

Tijdens de inloopavond gaven omwonenden en in het bijzonder enkele vertegenwoordigers uit de Joodse gemeenschap aan zich zorgen te maken over de inpasbaarheid van de noodopvanglocatie in Kronenburg. Er zijn daarom gesprekken opgestart tussen het College B en W met omwonenden en vertegenwoordigers uit de Joodse gemeenschap. Kunt u aangeven hoe de gesprekken verlopen? Bent u in staat geweest om de belangrijkste zorgen weg te nemen? Kunt u de hier uit voortgekomen maatregelen benoemen?

Het borgen van de veiligheid voor omwonenden en vluchtelingen is een duidelijke randvoorwaarde. Kunt u aangeven welke maatregelen u gaat nemen en welke strikte afspraken u gaat maken voor het handhaven van de openbare orde? Welke rapportages (en met welke frequentie) kunnen wij hierover tegemoet zien?

Vluchtelingen dienen volgens landelijk beleid te zijn geregistreerd om mensenhandel tegen te gaan en hulp op maat te bieden. Kunt u hiervoor ook voor de Amstelveense locatie garanties afspreken met het *COA, *IND of *AVIM?

De opvanglocatie op Kronenburg wordt toegewezen aan het COA voor drie jaar. De VVD is van mening, dat dit de maximale termijn is. Bent u bereid hier duidelijke afspraken over te maken met het COA? Na drie jaar dient de locatie beschikbaar te worden gemaakt voor reguliere woningbouw. Deelt u deze mening? Bent u bereid hier verder afspraken over te maken met het Rijk?

De VVD is van mening, dat vluchtelingen zoveel mogelijk moeten worden opgevangen in de regio van het land van herkomst. Het Rijk dient hier actief op in te zetten. Deelt u deze mening? Bent u bereid hier op aan te dringen bij het Rijk en het COA?

*COA= Centraal Orgaan opvang asielzoekers

*IND= Immigratie- en Naturalisatiedienst

*AVIM= Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en MensenhandelAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS