Bijgewerkt: 8 december 2021

VVD-Amstelveen vragen over de overlast door luchthaven Schiphol

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
23-05-2018

VVD-Amstelveen heeft op 22 mei 2018 schriftelijke vragen gesteld over Schiphol aan het college van B en W van gemeente Amstelveen.  De vragen zijn ingediend door raadslid Janneke Leegstra: Aan het college van B en W van de gemeente Amstelveen,

Inleiding

Om de landelijke luchtvaart te kunnen laten groeien en tegelijkertijd de overlast die luchthaven Schiphol veroorzaakt te beperken was met de omwonenden, luchtvaartsector en overheid overeengekomen dat bij Lelystad een nieuwe luchthaven in gebruik zou worden genomen. Schiphol is tot en met 2020 gebonden aan een maximum van 500.000 vliegbewegingen. Nu Lelystad Airport niet opent op 1 april 2019 maar minimaal een jaar later, heeft er op 15 mei 2018 een Tweede Kamer debat plaatsgevonden over mogelijke groei van luchthaven Schiphol.

Daarnaast is er de afgelopen tijd o.a. deze informatie beschikbaar gekomen over Schiphol: In een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit april 2018 werd vastgesteld dat bij alle discussies over de groei van Schiphol te weinig naar veiligheid wordt gekeken. Er zijn met name zorgen over mogelijke botsingen bij starts, landingen en taxiën.

Ook bij inwoners van Amstelveen nemen de klachten over geluidsoverlast toe. In totaal werden in 2017 25.130 klachten genoteerd door Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Verder liet Een Vandaag op 17 mei 2018 weten in het bezit te zijn van documenten die aantonen dat het ministerie sjoemelde met geluidsnormen van Schiphol. Hierdoor konden tienduizenden vliegbewegingen meer plaatsvinden dan op basis van de eigenlijke normen had gekund.

In verschillende publicaties is verder de discrepantie tussen het berekenen en het meten van geluid aan de orde geweest, waardoor de gevolgen groter zijn dan het lijkt. Daarnaast zijn er wel geluidsmetingen, maar worden er geen boetes of anderen maatregelen opgelegd door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Foto Amstelveen
(Screenshot Flighttracking/Amstelveenweb.com - 2018)

Vertrekkende en landende vliegtuigen op Schiphol op 23 mei 2018 11:06


Wat de fractie van VVD-Amstelveen betreft is Schiphol van groot economisch belang voor Amstelveen, de regio en de rest van Nederland. De luchthaven zorgt voor werkgelegenheid en maakt de regio toegankelijk voor bezoekers en een aantrekkelijke vestigingsplek voor bedrijven. Tegelijkertijd zijn er zorgen over veiligheid en toenemende (geluids)overlast voor inwoners. Wij pleiten daarom voor spreiding van groei van Schiphol naar andere luchthavens in Nederland. Dit komt overeen met afspraken die zijn gemaakt aan de Alders tafel, waarbij (vakantie)vluchten van prijsvechters toenemend vanaf de regionale luchthavens kunnen plaatsvinden en Schiphol zich richt op de belangrijke hub-functie en kwaliteit i.p.v. kwantiteit. Zo wordt onze regio niet nog meer eenzijdig belast met vliegverkeer dat ons niet veel oplevert. Daarnaast moeten we blijven inzetten op stillere en schonere vliegtuigen.

Foto Amstelveen
(Bron VVD-Amstelveen - 2018)

Janneke Leegstra raadslid van VVD-Amstelveen


Schriftelijke vragen

-Kan het college bevestigen dat wat hen betreft de afspraken uit het Aldersakkoord, specifiek de maximering van vluchten op Schiphol, nog steeds van toepassing zijn nu de opening van Lelystad Airport is uitgesteld? Zo nee, waarom niet?

-Hoe staat het college tegenover mogelijke groei van Schiphol?

-Welke concrete maatregelen stelt het college voor om de opening van Lelystad Airport zo snel mogelijk door te laten gaan en zo de potentiële overlast voor Amstelveen en de rest van de Schipholregio tot een minimum te beperken?

-Heeft het college kennis genomen van het veiligheidsrapport over Schiphol van de OVV (april 2018) en kan zij zich vinden in de algehele conclusie dat er meer aandacht nodig is voor de veiligheid, specifiek waar het impact heeft op inwoners van Amstelveen?

-Is bekend hoeveel van de gerapporteerde veiligheidsincidenten direct of indirect impact hadden op onze gemeente of mogelijk plaatsvonden boven ons grondgebied?

-Welke concrete acties stel het college voor ten aanzien van de gevraagde veiligheidsverbeteringen door de OVV?

-Heeft het college kennis genomen van de hoeveelheid en inhoud van de klachten uit Amstelveen die gerapporteerd zijn door BAS over 2017 en mogelijk de eerste maanden van 2018?

-Welke maatregelen stelt het college voor om de overlast voor inwoners terug te brengen?

-Is het college van mening dat de Omgevingsraad Schiphol goed functioneert en worden de belangen van de inwoners van de gemeente Amstelveen voldoende behartigd als onderdeel van cluster Amstelland – Meerlanden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel en op welke wijze worden onderhavige belangen behartigd?

-Waarom is Amstelveen als gemeente met het hoogste aantal bewonersklachten niet in de Omgevingsraad vertegenwoordigd met een wethouder? Is het college bereidt zich in te zetten om daar alsnog voor te zorgen?

-Heeft het college vertrouwen in de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de uitkomsten van de milieueffectrapportage (MER) en de daarbij gehanteerde methodiek en geluidsnormen?

-Hoe staat het college tegenover handhaving en het uitblijven van maatregelen door ILT bij overschrijdingen? Hoe wil zij dit eventueel beïnvloeden?

-De locaties van de geluidmeetpunten in Amstelveen zijn op de gemeentewebsite vermeld. De op de website beschikbare meetrapportages in Amstelveen zijn over kalenderjaar 2015 en 2016. Kan het rapport over 2017 gedeeld worden? Is op basis van beschikbare gegevens een trend in geluidsmetingen vast te stellen over de afgelopen 10 jaar?

-Kan het college de locatie van fijnstof meetpunten bevestigen en eventuele rapportages beschikbaar stellen? Wordt hierbij ook het zogenaamde ultrafijnstof gemeten dat vooral vrijkomt bij opstijgende vliegtuigen?

-Het laatste grondgeluid onderzoek dateert van 2008. We zijn inmiddels 10 jaar verder en de vliegbewegingen zijn enorm toegenomen. Is het college bereidt een nieuw grondonderzoek te laten uitvoeren en dit periodiek te laten plaatsvinden?

-In meerdere wijken in Amstelveen is de geluidsoverlast als gevolg van vliegverkeer toegenomen, waar voorheen minder of geen overlast werd ervaren. De woningen zijn hiervoor dan ook niet extra geïsoleerd. Wordt deze toenemende overlast door de geluidsmetingen gestaafd? Is het college bereid om in overleg te treden met Schiphol om waar nodig (additionele) isolatiemaatregelen te treffen?

Namens de fractie van de VVD, Janneke LeegstraAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.