Bijgewerkt: 8 december 2021

VVD: 'Eind aan de gouden tijden'

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
04-09-2011

Samen de handen onder beheergemeente Amstelveen

Op woensdag 21 september 2011 behandelt de gemeenteraad van Amstelveen de langetermijnvisie van de ruimtelijke projecten in de stad. Hierbij worden de hoofddoelen vastgesteld van bijvoorbeeld ons woningbouwprogramma, het wegennet en de natuurgebieden.

Voor de VVD staat de keuze al vast. Wij willen er voor zorgen, dat Amstelveen in de toekomst ook een prettige stad blijft om in te wonen, werken en recreëren. Dit is nog niet zo makkelijk als het lijkt. In het verleden was de plaatselijke politiek met name bezig met stadsuitbreiding.

Dit betekent dus het uit de grondstampen van wijken, winkelcentra en bedrijventerreinen. Dit leverde de gemeente veel geld op, waar wij onze sportclubs, sociale huurwoningen en scholen van betaalden.

Ponjee Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Tom Ponjee, raadslid voor VVD-Amstelveen


Aan die gouden tijd is echter een eind gekomen. De gemeentegrenzen zijn bereikt. Wij moeten op de stad gaan passen zonder toevlucht te kunnen nemen in prestigeprojecten, of onuitputtelijke grondopbrengsten. Amstelveen is een beheergemeente geworden.

Hierbij is geen ruimte meer voor politieke heilige huisjes. Wij moeten samen de handen eronder zetten. De VVD wil er voor waken dat de stad in verval raakt. Wij kennen allemaal de schrijnende voorbeelden van andere gemeenten waar woonwijken in verval zijn geraakt door verkeerde politieke keuzen.

Inbreiding

Op een aantal punten zie je ook in Amstelveen al dat het kraakt. Zo bestaat er de continue dreiging van inbreiding (het bouwen binnen bestaande bebouwing) en nam de veiligheid in onze gemeente de afgelopen jaren af. Bovendien is een groot gedeelte van onze woningvoorraad van voor 1970. Een goed doordacht renovatieplan is dus nodig om tijdig het verval hiervan tegen te gaan.

In de komende commissievergadering zullen wij het college vragen op welke manier zij rekening houden met de nieuwe positie van Amstelveen als beheergemeente en hoe zij hun ruimtelijke beleid gebruiken om de sociale achteruitgang aan te pakken.

Voorbeelden van kernwaarden waar de VVD aan denkt bij de ruimtelijke projecten in Amstelveen:

    Verstandig omgaan met grondopbrengsten.

    Groene karakter van de wijken behouden.

    Tijdige renovatie van woningen en publieke gebouwen.

    Langdurige leegstand voorkomen.

    Investeren in veiligheid op straat.

    Tegengaan van verloedering zoals graffiti en zwerfaval.

    Nadenken over bevolkingssamenstelling van buurten (gettovorming voorkomen).

    Bereikbare sportclubs, gezondheidszorg en scholen.

    Doorstroming op wegen stimuleren.

    Verkeersoverlast in woonbuurten voorkomen.

Ook kan de gemeente Amstelveen leren van landelijke beleidsvisies en hulpmiddelen zoals de handreiking aanpak woonoverlast en verloedering van de Rijksoverheid:



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.