Bijgewerkt: 29 juni 2022

VVD: Tunnel A9 geen prestigeproject

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
30-06-2009

Ondertunneling snelweg verdeelt inwoners Amstelveen

VVD: Tunnel A9 geen prestigeproject, onderwijs en sportvoorzieningen gaan voor

Het Rijk is van plan een deel van de snelweg A9 ter hoogte van Amstelveen te ondertunnelen. De overlast van het autoverkeer wordt daardoor minder en de snelweg verdeelt het centrum niet langer.

Met de ondertunneling is een bedrag van 900 miljoen euro gemoeid, waarvan de gemeente Amstelveen 100 miljoen voor haar rekening neemt. De gemeente wil dat bedrag terugverdienen met verkoop van grond voor de bouw van woningen en kantoren op het terrein. Inmiddels is door de economische crisis de bijdrage van € 100 miljoen in een ander daglicht komen te staan.

Toen de afspraak gemaakt werd in 2007 was de markt op zijn top, twee jaar later ziet de wereld er anders uit. De opbrengst uit de verkoop van grond zal naar verwachting veel lager zijn. Amstelveners zijn verdeeld over de plannen zo blijkt uit een onderzoek door O&S (Dienst Onderzoek en statistiek) in opdracht van de VVD Amstelveen.

Bestuurlijk optimisme:

De VVD-fractie vindt, dat voor we ons verder vastleggen op een bijdrage van 100 miljoen voor de A9, eerst duidelijk moet zijn of dit verantwoord is. Juist in Amstelveen hebben we geleerd dat goed risicomanagement vooraf meer oplevert dan alleen bestuurlijk optimisme. Mocht blijken dat de risico’s onverantwoord blijven dan is stoppen de reële optie. De VVD zal dan haar verantwoordelijkheid in het belang van Amstelveen nemen.

Gevraagd naar hun mening over deze plannen blijkt dat 42% van de inwoners van Amstelveen (meer) tegen dan voor de plannen is; 36% is (meer) voor dan tegen, 22% heeft geen uitgesproken mening. Overigens blijkt, dat slechts een kleine minderheid (12%) de discussie over de plannen naar eigen zeggen nauwgezet volgt. Dit cijfers wijzen erop dat in de discussie nog veel ruimte is voor schuivende opvattingen.

Geconfronteerd met drie politieke opties: voortzetten, stoppen en opnieuw onderhandelen leert dat het element bezuinigen op bijvoorbeeld onderwijs er direct toe leidt dat het aantal respondenten dat voor voortzetten is afneemt, overigens zonder dat het aandeel inwoners dat voor stoppen is toeneemt (zie tabel 1.4). ‘Slechts’ 12% van de oorspronkelijke voorstanders kiest na de opties te hebben aangehoord voor stoppen. (De 2% die tegenstander is maar toch kiest voor voortzetten, zou dat kunnen doen omdat zij vinden dat er al te veel in het traject is geïnvesteerd).

Projectkosten:

De gemeente kan de scholen (Palet Noord, obs Piet Hein etc), sport ( RKAVIC, Sporting Martinus, ARC, DHV etc) en andere voorzieningen alleen helpen door de risico's die de gemeente loopt bij de tunnel (nu al € 30 miljoen) voor de A9 fors te verkleinen. Daarbij komt dat de kosten voor de tunnel  nog veel hoger zullen worden, omdat we miljoenen voor adviesbureau Boer en Croon en de projectorganisatie moeten betalen. Tot 2020 gaat het nu al om een bedrag van bijna € 30 miljoen. Deze kosten zijn niet meegenomen in het onderzoek van O&S.

Inmiddels kennen we teveel voorbeelden in het land, waar gemeenten bij grote projecten teveel risico's nemen en in de problemen komen zoals de Noord-Zuidlijn in en de Haagse tramtunnel. In onze stad wil de VVD problemen zoals in Amsterdam en Den Haag voorkomen. In Amstelveen is het al te vaak fout gegaan zoals bij Casema en Landsbanki, dit kunnen we ons niet meer permitteren.

De suggestie van Groen Links-fractie om alternatieve financiering te zoeken bij de provincie en Europa steunen wij van harte. Ook is het goed, dat wethouder Pols in Den Haag gaat praten over onze bijdrage van 100 miljoen. Als in het najaar duidelijk is of er geld komt vanuit andere bronnen kunnen we een uiteindelijke beslissing nemen over de tunnel voor de A9.

Geen prestigeproject:

De VVD wil er nu en in de toekomst zeker van zijn, dat de kosten en keuze voor de tunnel A9 niet betekent dat we het onderwijs en sport in de kou laten staan. Dit geldt niet alleen voor volgend jaar maar ook in 2011, 2012 en de jaren daarna.

Daarom mag de tunnel voor de A9 nooit een prestigeproject worden ten koste van het onderwijs, de sport, de veiligheid en ouderen in Amstelveen. Nu niet, en ook niet in de toekomst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.