Bijgewerkt: 19 mei 2024

Visie van Burgerbelangen Amstelveen op de Begroting van 2021

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
12-11-2020

Burgerbelangen Amstelveen ziet goede zaken in Begroting 2021, maar heeft ook reden voor kritiek. Dit is de uitgebreide enigszins bewerkte versie van de bijdrage van onze fractievoorzitter Ruud Kootker aan de Algemene Politieke Beschouwingen bij de beraadslaging over de Programmabegroting 2021 op woensdag 11 november 2020. ( Door de beperkte spreektijd zijn de hoogtepunten van zijn bijdrage daadwerkelijk uitgesproken. Te bekijken en beluisteren op ris2.ibabs.eu.)

'Voorzitter, het beoordelen van een totale programmabegroting is bijna een onbegonnen zaak. Het dwingt tot het maken van keuzes. Dat zijn dan vaak de pijnpunten, die verdere discussie of andere besluitvorming vragen. Ik zeg dat omdat een kritische beschouwing onverlet laat dat er ook een heleboel goede zaken in de verschillende programma onderdelen staan. Dank daarvoor aan het College, en uiteraard de ambtelijke staf voor de uitwerking. Ik vraag daarom begrip dat ik in mijn betoog aan die goede zaken voorbij ga.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Ruud Kootker fractievoorzitter en Jacqueline Solleveld raadslid van Burgerbelangen Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 maart 2020


Waar ik wel op wil ingaan zijn drie zaken: de ontwikkeling van de financiële ruimte, de ontwikkeling van de fysieke ruimte en de zorgen van Amstelveners daarover, en de coronacrisis en het Lokale Noodfonds. Over de uitgangspunten voor haar beleid en dus ook deze programmabegroting zegt het College zelf dat het daarbij gaat over flexibiliteit, wendbaarheid en proactief anticiperen. Maar is het ook zo flexibel, wendbaar en proactief? Je zou denken dat dat dan begint met het waarmaken van wat je zegt. En dat blijkt niet het geval en dat is teleurstellend. Waar is Burgerbelangen Amstelveen dan teleurgesteld over ?

Dat is vooral de wijze van totstandkoming van deze begroting:

geen brede heroverweging van het college uitvoeringsprogramma , zoals eerder aangekondigd, wel een nog niet eerder vertoond beslag op de financiële middelen

geen twee varianten, een milde en een ernstige, die zouden worden uitgewerkt, waarmee u niet alleen de raad maar ook uzelf tekort doet

geen raad brede aanpak , zoals door ons voorgesteld, wel een teleurstellende uitnodiging aan de oppositie om met voorstellen te komen zolang die maar budgetneutraal zijn. “Oud voor nieuw” zoals dat heet.

en geen pas op de plaats in 2021 en pas in 2022 praten over meerjarenperspectief, zoals het college eerder in het Amstelveens Nieuwsblad had aangegeven. Flexibiliteit en wendbaarheid is kennelijk voor dit College “ ja zeggen, nee doen” .

Wat zien we wel:

-Een College dat onverdroten doorgaat met miljoenenuitgaven

-De laatste jaren met telkens tientallen miljoenen incidenteel

-Een College dat voor de derde maal op rij geen sluitende begroting laat zien ( want de tekorten, dit jaar 8 miljoen, worden uit de Algemene Reserve gehaald.)

-Nog steeds geen evenwichtig begrotingsbeleid; er wordt nog steeds maar aan twee van de vier knoppen gedraaid. We teren in op onze reserves, starten met kapitaalinvesteringen ( lees; lenen, schulden maken), maar schuiven de discussie over tarieven en de begrotingsdoorlichting voor ons uit

bbA herhaalt wat wij vanaf begin al gezegd hebben

-Het college heeft teveel haast met haar ambities,

-combineert dat met een onevenwichtig begrotingsbeleid, waarbij bovendien extra telt dat de begrotingsdoorlichting maar niet van de grond komt.”

Motie: Begrotingsdoorlichting ( met CU, GL en SP)

'Voorzitter. De kern van onze motie is dat een begrotingsdoorlichting door College eerst is aangekondigd begin 2019, dan toegezegd voor eind 2019 , vervolgens niet is uitgevoerd in 2020. Door bbA is in de commissie ABM de motie aangekondigd om het college de begrotingsdoorlichting uit te laten voeren en de uitkomsten voor medio volgend jaar met de raad te delen. Geen enkele reactie van het College. Daarna verrast het College wel middels een collegebrief met wederom een toezegging. De maat is vol. Het is nu tijd dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt, zichzelf serieus te neemt en in positie brengt en niet afhankelijk moet willen zijn van het College. Voor onze eigen geloofwaardigheid als raad ; en voor het college een opdracht. Daarom hierover een motie.”

Voorzitter, mijn tweede punt: Waar maken Amstelveners zich zorgen over?

-Zorgen over de groei van de stad waar eerst 6.500 woningen het plafond was, is dat nu meer dan het dubbele we constateren een groeiende en terechte weerstand

-bbA is tegen een groei van de stad naar 125.000

-Zorgen over hoogbouw en verdichting ( en de steeds kleinere ruimte om te leven en te recreëren)

-Amstelveners willen geen megalomane projecten op postzegels

-bbA relativeert de hoogbouwvisie; het is en mag geen vrijbrief zijn voor ongebreidelde bouw van kolossale panden

Zorgen over de leefbare stad

-blijft de leefbaarheid en kwaliteit in mijn buurt en wijk wel op peil?

-houden we schone wijken , goede sportveldjes, begaanbare wandelpaden, fijne winkels , bereikbaar openbaar vervoer, en verbindende buurtverenigingen,

Zorgen over het verdwijnen van het groen

-kijk alleen maar naar de reacties op het Bosplan en de bomenkap

-er verdwijnt, maar niet of onvoldoende is zichtbaar wat we er voor terug krijgen

-door bbA is dit al twee jaar geleden in de bomenkap motie aangegeven en nog steeds is er een onvoldoende zichtbaar en controleerbaar resultaat

Zorgen over de betaalbaarheid van huur- en koopwoningen

-mensen vragen zich terecht af :voor wie bouwen we eigenlijk?

-is de verhouding tussen bouwen voor jong en oud wel in balans; komen ouderen nog wel aan bod -in de Amstelveense woning – en doorstroommarkt

-er is behoefte aan een gedegen Woonzorgvisie ; reden waarom bbA volgende week samen met VVD hierover een motie zal indienen

Zorgen kosten van de verduurzaming

-uit welke portemonnee gaan de investeringen betaald worden?

-bbA vindt dat er eens goed gekeken moet worden wie op dit moment profiteren van alle subsidies; komen die niet bij de “ rijksten” terecht ?

-en moeten we niet eerst verduurzamen in de oude wijken, voordat we te vroeg, te snel en te duur van het gas afgaan?

-en misschien wel het belangrijkste thema : Zorgen omdat te veel Amstelveners het gevoel hebben niet gehoord en gezien te worden

-niet voor niets is er de noodzaak tot herijking van de participatie bij het planproces in de ruimtelijke ordening

-bbA is blij mede aanjager te zijn van deze ontwikkeling en wij zullen dat blijven doorzetten

ja er is een participatienota, we zijn daar blij mee, maar the proof of the pudding is in the eating, er moet nog veel gebeuren b.v. herijking van de rol en inbedding van de participatieraden ( groen, wonen, sociaal domein, gehandicaptenbeleid en lokale werkgroep “ iedereen doet mee”). Wij zullen op dat punt uiterlijk in de komende maanden met een agendaverzoek komen. Conclusie: Is misschien wel een vraag! Neemt dit beleid, neemt dit College de Amstelveners wel voldoende mee ? Want zonder maatschappelijk draagvlak geen gelukkige stad. Ik kom toe aan het onderwerp Corona en het Lokaal Coronafonds

De Corona crisis heeft iedereen geraakt, niemand uitgezonderd. In alle vezels van de Amstelveense samenleving; binnen gezinnen, scholen, zorginstellingen, sport en cultuur, openbaar vervoer, en het complete bedrijfsleven. De economische, maatschappelijke en sociale gevolgen van de crisis zijn echter nog lang niet in hun volle omvang zichtbaar en zullen lang doorwerken. Maatschappelijke instellingen in de cultuur- sport en zorgsector, instellingen, bedrijven, zelfstandigen en inwoners staan voor enorme uitdagingen en zullen zonder onze steun het niet redden.”

Motie: Lokaal Coronafonds; sport in beeld ( met CU, GL en SP). 'Cultuur en inmiddels ook bedrijfsleven worden terecht sectorspecifiek in beeld gebracht en ondersteund; sport verdient wat ons betreft eenzelfde behandeling. Laat de sportsector niet in de kou staan. Zie de RTVA uitzending van gisteravond. 165 Verenigingen, die in hoge mate afhankelijk zijn van vrijwilligers, waar wij zicht op moeten krijgen op hun korte, maar vooral ook middellange en lange termijn problematieken. Liquiditeiten drogen op, reserves die nu worden verteerd binnen de verenigingen, zijn hun investeringsbronnen voor morgen. Onderzoek is noodzakelijk, afhankelijk van uitkomsten mogelijk een sectorspecifiek ondersteuningspakket ontwikkelen en dan de middelen daarvoor vrijmaken uit het Lokaal Coronafonds. Iedereen doet mee , zegt het College, dus ook de sport. Vandaar onze motie om dat onderzoek op te starten.'

Amendement: Inzet middelen lokaal coronafonds ( met GL). “Ik kom tot mijn laatste punt; de onttrekking van gemeentelijke tekorten uit het Lokale Noodfonds. Met zijn allen zijn wij overtuigd van nut en noodzaak van het Lokale Coronafonds. In maart stonden wij eensgezind achter het besluit gelden vrij te maken voor de noden van instellingen bedrijven en inwoners. Dat is nu niet anders. Op één punt na en dat is dat het college voorstelt om tot een bedrag van 2,5 miljoen, een zesde deel van de omvang van het fonds van in totaal 15 mio , aan tekorten op de eigen begroting af te dekken. En het is onmiskenbaar waar dat de gemeente ook financieel er bij inschiet als gevolg van de coronacrisis. Maar het is ook onmiskenbaar waar dat de gemeente in staat is tekorten zelf op te vangen vanuit de algemene reserves, die op dit moment een omvang hebben van 36 miljoen. Het geld is er gewoon. Vestzak broekzak zult u zeggen en misschien is dat aan het eind van het verhaal, als de crisis is bezworen en we dan de balans opmaken, ook wel zo. Wij zullen het zien. Maar er zijn belangrijke argumenten die ik u zou willen meegeven, waarom bbA het verstandiger vindt de tekorten uit de algemene reserve te halen:

In de eerste plaats hebben we in maart besloten dat het een noodfonds, ik benadruk, noodfonds zou zijn voor specifiek benoemde doelgroepen in de samenleving. Noden waarvan de omvang nog steeds aanmerkelijk kunnen oplopen. En niet dat het ook bedoeld zou zijn voor gemeentelijke tekorten, niet voor een overheid die zelf over voldoende liquiditeiten beschikt en zelf niet in nood verkeert. Op de tweede plaats gaat er op deze manier een verkeerd signaal vanuit naar onze Amstelveense samenleving. Wij zijn heel goed in staat ons eigen broek op te houden en dan moet je dat ook doen. Net zoals er bedrijven zijn die formeel recht hebben op overheidssteun maar daar geen gebruik van maken omdat zij zich zelf kunnen bedruipen. Dat geldt ook voor ons. Vandaar op dit punt een amendement om die 2,5 miljoen ten laste te laten komen van de algemene reserve.”

Voorzitter, ik zeg het nogmaals, er is ook veel goeds te zien in de programma’s binnen de begroting. Zeker. Maar bbA heeft aanhoudende zorgen over het onevenwichtige begrotingsbeleid, zorgen over het maatschappelijke draagvlak van vooral de inrichting van de stad als fysiek domein en bbA heeft uitdrukkelijke wensen om het Coronafonds toch vooral rechtstreeks ten goede te laten komen aan degene voor wie het bedoeld is, onze eigen Amstelveners.

Dank u wel.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.