Bijgewerkt: 7 december 2021

Volgens BBA zijn de oppositiepartijen op het verkeerde been gezet

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
18-10-2020

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is ontstemd over de manier, waarop vooral de oppositiepartijen bij de voorbereiding van de begroting voor 2021 op het verkeerde been zijn gezet door het college.

De fractievoorzitter van bbA, Ruud Kootker zegt: 'Op 8 september 2020 zijn wij via een brief van het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen gevraagd ideeën in te dienen voor de begroting van het komende jaar. Daarbij werd uitdrukkelijk aangegeven dat de financiële ruimte zeer beperkt is. Sterker nog, het College liet weten dat nieuwe uitgaven wel kunnen plaatsvinden als daar oude uitgaven voor worden ingeleverd. Maar nu blijkt dat het College zelf zich niet aan dat uitgangspunt houdt. Het komt zelf met meer dan 63 miljoen euro aan incidentele uitgaven, verbruikt het overgrote deel van de extra 22 miljoen euro opbrengst van de Eneco-gelden en slaat een deuk in de reservepositie van de stad. De structurele uitgaven worden weliswaar beperkt, maar daar staat dan tegenover dat er geld geleend gaat worden en de lasten naar de toekomst worden doorgeschoven.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Ruud Kootker fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen


BbA kan niet anders dan concluderen dat het college overduidelijk met twee maten meet. Van bezuinigingen door het college zelf is nog helemaal geen sprake. Verder dan de constatering dat het college een traject van begrotingsdoorlichting  gaat opstarten, komt het niet. En dat terwijl al in 2018 duidelijk was dat de structurele begrotingsruimte zeer beperkt zou zijn. bbA heeft daar tot vervelens toe op gewezen. Het heeft er volgens Kootker alle schijn van dat dit college koste wat het kost haar eigen partijpolitieke ambities in deze raadsperiode wil realiseren en de lasten doorschuift naar een nieuwe raadsperiode.

Dat steekt des te meer omdat het college, zo stelt Kootker, vorig jaar aan de raad had toegezegd raadsbreed overleg te voeren om te bespreken aan welke knoppen gedraaid zou kunnen worden om een toekomstig en bestendig financieel beleid voor Amstelveen zeker te stellen. Dat overleg heeft niet heeft plaatsgevonden. Wel kiest het college ervoor met sparen vooraf te stoppen (reserves verdwijnen), te 'betalen tijdens gebruik' (schulden aangaan), bezuinigingen achterwege te laten en de OZB ( het stokpaardje van de VVD) onbesproken te laten.

Nadat het coronavirus zijn intrede had gedaan, is door Burgerbelangen Amstelveen ook nog het voorstel gedaan raadsbreed een plan van aanpak en een uitvoeringsprogramma te maken. Dat werd afgewezen door het college dat bij monde van wethouder Raat liet weten dat de meerderheid, lees VVD, D66 en PvdA, nu eenmaal de macht heeft en dat zij dus bepalen. Kootker: 'Niet een college dat op zoek gaat naar een zo groot mogelijk draagvlak in de raad, maar een college dat gedijt op de beperkte meerderheid aan zetels in de raad.'

Wat de bbA fractievoorzitter betreft is het tijd voor verandering. Een verandering omdat ook het maatschappelijk draagvlak voor dit college volgens hem onder druk staat. Steeds meer ziet bbA dat Amstelveners zich niet langer kunnen vinden in de ambities van dit college die kennelijk niet meer stroken met de wensen en behoeften van de inwoners van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.