Bijgewerkt: 7 december 2021

Walter Vervenne VVD-raadslid over het bestemmingsplan Amstelveenlijn - Beneluxbaan

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
16-06-2016

De gemeenteraad van Amstelveen heeft op 15 juni 2016 ingestemd met de bestemmingsplannen voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn: één voor de bouw van drie ongelijkvloerse kruispunten op de Beneluxbaan en één voor een nieuw opstelterrein in de Legmeerpolder. Ook is de motie ‘Optimalisering kruising Sportlaan/Beneluxbaan´ aangenomen. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd zijn de bestemmingsplannen definitief en worden ze gepubliceerd. Hierop kan geen bezwaar meer worden gemaakt bij de gemeente. Wie nog bezwaar wil maken, kan dit alleen nog maar doen via de Raad van State. De gemeenteraad is ook akkoord gegaan met de onteigening van de gronden die nodig zijn voor de aanleg van het opstelterrein.

Het uitgesproken commentaar op het bestemmingsplan Amstelveenlijn - Beneluxbaan en de kruising Sportlaan- Beneluxbaan in het bijzonder door Walter Vervenne VVD-Amstelveen -gemeenteraadslid tijdens de gemeenteraadsvergadering op 15 juni 2016:


Raadsvergadering – Agendapunt 16= Vaststellen bestemmingsplan ongelijkvloerse kruisingen Beneluxbaan-Amstelveenlijn.

Vz.,

Door besluitvorming over dit Raadsvoorstel nr. 38 zetten wij een vervolgstap richting de nieuwe Amstelveenlijn en stel vast, dat het proces op schema loopt. De Nota van Beantwoording op ontvangen zienswijzen is aan de orde gekomen tijdens de RWN- commissie vergadering. Voorafgaand aan de bespreking luisterden wij naar verschillende insprekers die met name ernstig bezwaar maken tegen het ontwerp ongelijkvloerse kruising Beneluxbaan – Sportlaan. Ook de bewonersvereniging Maarten Luther en een aanliggende V.v.E tekenden bezwaar aan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Walter Vervenne, gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen, woordvoerder Verkeer en vervoer


Het is duidelijk, dat wij NOOIT meer terug kunnen komen op besluitvorming – unaniem – in de vergadering van de Stadsregioraad Amsterdam van 15 december 2015. Contract=contract en daarin zijn alle gemaakte afspraken eenduidig vastgelegd. Een dik dossier maar teruglezend in het Uitvoeringsbesluit en dan met name (v2) bijlage 0 lees je bij punt 14 de motivatie v.w.b. Aanbestedingsprocedure/inkoopplan. Ik citeer een deel uit de tekst: “BOVENOP DE EISEN ZIJN ER IN DE PROCEDURE OOK GUNNINGSCRITERIA VASTEGESTELD DIE DE AANNEMER MOET UITDAGEN OM TOT EEN ZO GOED MOGELIJK AANBOD TE KOMEN. DEZE CRITERIA ZIJN HET BEPERKEN VAN HINDER (VOOR DE OV REIZIGER, VOOR DE OMWONENDEN, VOOR HET WEGVERKEER), HET OPTIMALISEREN VAN PROJECTMANAGEMENT EN HET INKORTEN VAN DE BOUWPERIODE”

Dit lezende bracht mij op het idee de wethouder middels een motie het verzoek te doen dit punt tijdens de eerdaags startende consultaties onder de aandacht te brengen van alle betrokkenen. Op één fractie na, mag ik hierbij namens de anderen de Motie “optimalisering  kruising Sportlaan – Beneluxbaan aankondigen.

Raadsvoorstel 39= Opstelterrein akkoord

Als t.z.t. wel een positief besluit over de Uithoornlijn genomen wordt zal het opstelterrein onderdeel gaan uitmaken van de railverbinding en zal het opstellen opnieuw bekeken worden.

Raadsvoorstel 40= Onteigening akkoord

En geldt voor beiden, dat er niet gewacht mag worden op een mogelijk besluit omtrent de Uithoorlijn. Onteigenen kan alleen als er een besluit daar omtrent genomen is.

MOTIE Optimalisering kruising Sportlaan/Beneluxbaan   M

Agendapunt 16: Raadsvoorstel 38 = Vaststellen bestemmingsplan Ongelijkvloerse Kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn. De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 15 juni 2016

De Raad, gehoord de beraadslaging, constaterende dat:

•          de Nota van Beantwoording op ontvangen zienswijzen is besproken tijdens de commissievergadering RWN van 31 mei 2016;

•          de insprekers (Netjes Beheer en Bewonerscommissie Theems ), die ernstig bezwaar maken tegen de voorgestelde uitvoering kruising Beneluxbaan/Sportlaan, door ons zijn gehoord;

•          dat het bezwaar zich vooral richt op het voorstel van uitvoering: 3 meter verdiept en 3 meter talud.

Overwegende dat:

•          elke meter dieper aangelegd, het ontwerp meer aanvaardbaar maakt voor de woonomgeving;

•          binnen enkele weken de aannemingsprocedure van start gaat, waarbij te doen gebruikelijk potentiële aannemers hun eigen zienswijze op de best mogelijke uitvoering mogen loslaten.

•          dat daarbij rekening wordt gehouden met alle afspraken die tijdens de definitieve besluitvorming in de Raad van de Stadsregio Amsterdam op 15 december 2015 zijn gemaakt.

Verzoekt het college:

•          de staf van de Stadsregio Amsterdam, die de aanbesteding zal begeleiden, te verzoeken om specifiek aandacht te vragen om al het mogelijke te doen voor een uitvoering waarbij de verdiepte uitvoering verder kan worden uitgediept, zodat uit eindelijk het talud minder hoog hoeft te worden uitgevoerd;

En gaat over tot de orde van de dag.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.