Bijgewerkt: 2 december 2021

Wat heeft de ChristenUnie in 2012 voor Amstelveen bereikt

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
21-01-2013

Ook in 2012 heeft de ChristenUnie weer veel voor Amstelveen tot stand kunnen brengen. Wij zijn dankbaar, dat we aan het begin van 2013 kunnen terugkijken op een jaar, waarin de ChristenUnie, zowel in de deelname aan het College als via de fractie in de gemeenteraad, weer veel positieve punten voor Amstelveen heeft mogen realiseren.

”Wij vinden het een voorrecht, dat we verantwoordelijkheid mogen dragen voor het bestuur van onze stad, maar dat schept ook verplichtingen. Daarom hebben we over 2012 de balans opgemaakt, wat de ChristenUnie het afgelopen jaar voor Amstelveen heeft kunnen betekenen; ons zegeningenregister 2012”, aldus fractieleider Bert de Pijper. 

De ChristenUnie heeft zowel, door het beleid van wethouder Koops als door initiatieven uit de fractie, het afgelopen jaar weer veel voor de Amstelveense samenleving tot stand gebracht.  Daarom is het, nu we aan het begin van 2013 staan, een goed moment te laten zien, waar de ChristenUnie in 2012, in het College en in de fractie, mee bezig is geweest.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van CU-Amstelveen tijdens een raadsvergadering in 2012. In de achtergrond is wethouder Jacqueline Koops te zien


De ChristenUnie gaat bestuursverantwoordelijkheid nooit uit de weg. En daarom zijn we er trots op, dat we ook in een moeilijk economisch jaar als 2012 veel voor Amstelveen tot stand hebben kunnen brengen. Concrete punten, die staan in ons zegeningenregister 2012, aldus Bert de Pijper.

De ChristenUnie voelt zich bevoorrecht, dat we met deze lijst van concrete resultaten in 2012, veel voor Amstelveen kunnen betekenen. Wethouder Koops heeft in haar beleid, ondanks alle rijksbezuinigingen die op de gemeente Amstelveen afkwamen, de minima kunnen ontzien. Voorts is er een nieuw welzijnsbeleid ontwikkeld, dat enerzijds handen en voeten geeft aan een toekomstbestendig welzijnsbeleid en anderzijds de bewoners en vrijwilligers beter faciliteert om zich in te zetten voor de medemens in Amstelveen.

Ook is er in 2012 een nieuw beleid voor de gemeentelijke schuldhulpverlening ontwikkeld, waardoor mensen met financiële problemen beter door de gemeente kunnen worden ondersteund. Voorts zijn in de kinderopvang extra VVE-plaatsen beschikbaar gekomen. Op de Amstelveense arbeidsmarkt werden instrumenten ingezet om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Ook de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad heeft zich het afgelopen jaar ingezet om Amstelveen socialer en meer leefbaar te maken, met als gevolg dat mensen meer bij elkaar betrokken raken. De fractie heeft initiatieven ontplooid voor een verlevendiging van het Stadsplein die meer bij de gewone Amstelvener past.

Ook heeft de fractie in 2012 over een groot aantal onderwerpen schriftelijke vragen aan het College gesteld. Daarbij ging het met name om verbetering van de leefomstandigheden van mensen aan de onderkant van de samenleving en een groot aantal initiatieven om de directe leefomgeving van de Amstelvener te verbeteren, zoals de invoering van het KlikM-systeem, om te voorkomen dat afvalzakken met plastic over straat gaan zwerven. De ChristenUnie staat voor een kwaliteitsimpuls aan de samenleving. En daarom gaan we ook in 2013 weer voor een scala aan concrete verbeteringen voor de Amstelveense samenleving, aldus Bert de Pijper.

Hieronder volgt een aantal concrete resultaten die in 2012 voor de Amstelveense samenleving zijn gerealiseerd en waarvoor wethouder en fractie van de ChristenUnie verantwoordelijk zijn, de “zegeningen” van de ChristenUnie voor Amstelveen:  • Wethouder Koops is in staat geweest om in het economisch moeilijke jaar 2012, waarin er weer veel rijksbezuinigingen om Amstelveen afkwamen, de minima weer te ontzien.

  • Er is een nieuw beleid voor de gemeentelijke schuldhulpverlening ontwikkeld, waardoor mensen met financiële problemen beter door de gemeente kunnen worden ondersteund. Hoge prioriteit wordt gegeven aan een goede en tijdige schuldhulpverlening op maat voor de mensen, waarvoor dat nodig is met de beleidsnota: Schuldhulpverlening 2012 – 2015.

  • De contouren van een nieuw welzijnsbeleid zijn tot stand gebracht met de beleidsnota: Bewoners aan zet. Hiermee is een nieuw welzijnsbeleid ontwikkeld, dat enerzijds handen en voeten geeft aan een toekomstbestendig welzijnsbeleid en anderzijds de bewoners en vrijwilligers beter faciliteert om zich in te zetten voor de medemens in Amstelveen.

  • Er is een nieuwe kadernota Wet werk en bijstand tot stand gebracht, waarbij maximaal wordt ingezet om bijstandsgerechtigden voor zover mogelijk te begeleiden naar voor hen passende arbeid, of hen een goed kwalitatief bestaan te bieden door aanbod van vrijwilligerswerk. Dit vanuit het principe “werk boven inkomen”.

  • Er is handhavingsnota Wet werk en bijstand tot stand is gebracht, waarbij er een duidelijke en effectieve handhaving plaatsvindt naar personen die ten onrechte uitkering of bijstand ontvangen.

  • In de kinderopvang zijn in 2012 27 extra plaatsen voor kinderen die voor – en vroegschoolse educatie nodig hebben (VVE-plaatsen) beschikbaar gekomen. In 2013 worden 41 extra VVE-plaatsen ingekocht.

  • Met het instrument “Social Return” worden extra werkplekken gecreëerd in de Amstelveense arbeidsmarkt. Deze extra (werk)mogelijkheden zijn er met name voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.  

  • Het onderzoek naar de relatie tussen de gemeente en de welzijnsorganisatie Cardanus, en het functioneren van die organisatie, dat op initiatief van de ChristenUnie heeft plaatsgevonden, is afgerond met een aantal aanbevelingen, die een toekomstbestendig en transparant welzijnswerk in Amstelveen garanderen.

  • Er is gekozen voor een verlevendiging van het Stadsplein die bij de “gewone” Amstelvener past en betaalbaar blijft, door meer gezelligheid te realiseren over het hele Stadsplein verspreid, in de vorm van een uitbreiding van de terrassen, meer bankjes en groen over het hele plein, een kinderspeelplaats en meer boeken- en cultuurmarkten en braderieën door het jaar heen.

  • De fractie van de ChristenUnie heeft in 2012 twee keer schriftelijke vragen gesteld m aan te dringen op verbetering van de verkeersveiligheid op het kruispunt Poortwachter met de sneltramlijn.

  • Het college heeft op verzoek van de fractie van de ChristenUnie onderzocht in hoeverre Amstelveen een zorgplicht heeft voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

  • Eveneens op initiatief van de fractie van de ChristenUnie is onderzocht in hoeverre werkgevers ondersteund kunnen worden, die geconfronteerd worden met werknemers met een schuldenproblematiek.  

  • De invoering van een kliksysteem bij lantarenpalen waardoor de zakken met plastic afval kunnen worden vastgeklikt en het afval niet meer over straat gaat zwerven, blijkt een daverend succes.

  • Helaas heeft de fractie van de ChristenUnie een voorstel om tot uitbreiding van het aantal koopzondagen te komen niet kunnen tegen houden, hoewel de “lat” voor de voorstanders hoog is gelegd. De slag tegen de uitbreiding van de koopzondagen is weliswaar verloren, maar wat de ChristenUnie betreft, gaat de strijd tegen de koopzondag door.

  • Met schriftelijke vragen heeft de fractie van de ChristenUnie aandacht bij het college gevraagd voor het werk van de Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen /  Buitenveldert (Stichting SWAB) en de geluidshinder door overvliegende vliegtuigen.

  • Alle wijkcentra in Amstelveen zijn voorzien van zogenaamde AED’s, apparaten die levensreddend kunnen zijn voor mensen die hartproblemen krijgen op het moment dat ze in een wijkcentrum zijn. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS