Bijgewerkt: 30 november 2021

Zorgen voor Amstelveen onder aandacht landelijke politiek

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks / SP
12-03-2013

Onder de naam 'Zorgen voor Amstelveen' zijn bijeenkomsten georganiseerd om voorlichting te geven over de voorgenomen bezuinigingen op de Zorg en om te kijken naar de specifieke Amstelveense situatie.

Een verkort verslag met de belangrijkste bevindingen is verspreid onder de lokale partijen. Er zijn al toezeggingen van CDA, D66, GroenLinks en SP om de Amstelveense problematiek onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek, via hun eigen partijlijn. We verwachten er nog meer.

Het eerste doel is om de politici in Den Haag de ideeën t.a.v. Zorg zoals die in Amstelveen leven onder de aandacht te brengen. Denk daarbij aan het vergrijsde karakter van de Amstelveense bevolking, of de leegstand die er nu al is in bijvoorbeeld de Olmenhof.

Lokaal zal het platform ook actief zijn en blijven. Nadat de stofwolken in Den Haag opgetrokken zijn, zullen lokaal de beslissingen genomen moeten worden. Daarom zijn op alle bijeenkomsten ook politici, medewerkers uit de zorg, mantelzorgers en het allerbelangrijkste mensen die zorg nodig hebben aanwezig geweest.

Zorgen voor Amstelveen is een politiek neutraal platform op het gebied van Zorg, met als doel mensen in het veld, betrokken inwoners en politici bij elkaar te brengen.

Zorgen voor Amstelveen is voor iedereen bereikbaar onder zorgenvooramstelveen@gmail.com


dorien Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Op initiatief van SP en GroenLinks Amstelveen werd een discussieavond georganiseerd in wijkcentrum 'De Meent' op 19 februari 2013 naar aanleiding van de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen op de zorg. Raadsleden Dorien Mijksenaar van GroenLinks en Patrick Adriaans van SP begeleiden de avond


Resultaten sessies met de Amstelveense bevolking over de zorgplannen

In Amstelveen zijn onder de noemer 'Zorgen voor Amstelveen' openbare bijeenkomsten georganiseerd om de op handen zijnde bezuinigingen in de zorgsector te bespreken met alle betrokkenen. Daarbij zijn vertegenwoordigers van verschillende organisaties evenals individuele belangstellenden aanwezig. Ziehier een korte opsomming:

-Ouderenbonden

-Werknemers van de thuiszorgorganisatie

-Mantelzorgers

-Vertegenwoordigers van het overlegorgaan lichamelijk gehandicapten

-Vrijwilligers uit de maatschappelijke dienstverlening

-Werknemers dagbesteding

-Gebruikers van zorgvoorzieningen

-Vertegenwoordigers van participatieraden

-Vertegenwoordigers van (lokale) politieke partijen

Graag willen we hier een kort overzicht geven van de bevindingen en zorgen die er leven bij de bewoners van Amstelveen t.a.v. de bezuinigingen.

Algemeen

Een over het geheel gedeelde mening is, dat er bezuinigd moet en kan worden, ook in de Zorg, maar dat de nu voorgestelde maatregelen teveel boekhoudkundig van aard zijn, en ongewenste negatieve financiële en kwalitatieve bijeffecten hebben. Daarbij wordt ook de onderbouwing en visie gemist.

Er zijn ook andere oplossingen denkbaar die minder ingrijpen op het proces rondom de zorgvrager. Een aantal opties die genoemd werden zijn: afschaffen centrale indicatiestelling, meer inzetten op hergebruik van aanpassingen, tegengaan van verspilling van materiaal (o.a. medicijnen, incontinentie), minder bureaucratie, kijk bijvoorbeeld naar Buurtzorg.

Daarnaast vinden we, dat als zaken naar de gemeente Amstelveen gaan, Amstelveen ook de ruimte moet krijgen om naar eigen inzicht de goede maatregelen te nemen en niet met onmogelijk uit te voeren opdrachten wordt opgezadeld vanuit 'Den Haag' en daar door de inwoners op aangesproken wordt zonder invloed hierop te hebben.

Kortingen op de Hulp bij het Huishouden van 75%

Als eerste merken wij op, dat in Amstelveen, door het verhogen van de eigen bijdrage, de populatie die gebruik maakt van de Huishoudelijke Zorg voor een veel groter gedeelte als 25 % bestaat uit mensen die het 'echt nodig hebben' en het 'echt niet kunnen betalen'. Daarnaast wijzen wij op het ontstaan van meer werkloosheid als de banen hierin verdwijnen, met meer druk op onze sociale voorzieningen. Een aantal quotes uit de bijeenkomsten:

'Hiermee gaan we weer een heleboel zwart werk krijgen'

'Mijn man en ik werken allebei als huishoudelijke hulp. Moeten wij straks dan hetzelfde werk doen maar dan als vrijwilliger met behoud van uitkering?

'In Amstelveen is sprake van een sociaal gebruik van de huishoudelijke zorg, op deze groep willen wij niet bezuinigen. In Amstelveen wordt al veel gebruik gemaakt van privé huishoudelijke hulp.

Extramuralisatie ZZP 4 en korten op recht op persoonlijke verzorging.

Op zich is niemand er op tegen als mensen langer thuis blijven wonen, we zien hier wel een paar problemen, nu al met ZZP 1 t/m 3. (ZZP: Zorg Zwaarte Pakket) De Olmenhof (verzorgingshuis) in Amstelveen staat leeg, zou verbouwd worden, maar dat kan nu niet doorgaan. Dit terwijl er al veel (kantoor)leegstand is in Amstelveen. Dit vergroot de druk op de vastgoedmarkt. Terwijl door de bezuinigingen op de thuiszorg de mensen in hun thuissituatie niet meer adequaat geholpen kunnen worden.

Daar komt bij, dat een aantal bewoners ook met ZZP 1 t/m 3 juist vanuit sociale noodzaak (tegengaan vereenzaming) gekozen heeft in een verzorgingshuis te gaan wonen. Het niet meer aanbieden betekent niet dat de vraag niet meer bestaat.

Als kwetsbare mensen thuis blijven wonen krijgen zij eerder te maken met het feit dat zij een beroep moeten doen op tijdelijke thuiszorg na bijvoorbeeld een operatie, dit recht word stevig beperkt. Een paar quotes:

 'Nu gaat het nog thuis, maar als straks mijn situatie verslechtert, kan ik dan nog wel worden opgenomen in een verpleeghuis?'

'Waar moet de revaliderende patiënt heen als er geen tijdelijke hulp aan huis gegeven wordt?'

'Voorbeeld: Als een jonge moeder wordt geopereerd komt zij thuis. Haar man werkt overdag en de kinderen moeten naar school. Zij heeft geen recht op persoonlijke verzorging. Wat nu?'

Bezuinigingen op ondersteuning, dagbesteding e.d.

Als ook ZZP 4 uit de instellingen gaat, wordt het nog belangrijker, dat er goede dagopvang is. Verder volstaan hier een paar veelzeggende quotes:

'Het ontlast de mantelzorger die het vaak heel zwaar heeft. het zijn de enige dagdelen, dat mantelzorgers tijd hebben voor iets anders.'

'Dagbesteding houdt cliënten langer gezond. Bij ouderen met dementie bijvoorbeeld vertraagt het dementeringsproces'

Conclusie

De bezuinigingen hebben ongewenste neveneffecten (werkloosheid, vereenzaming), er zijn alternatieven (afschaffen CIZ, methode Buurtzorg etc.). Er is een probleem met overgangsjaar 2014. Genoeg stof tot nadenken om de bezuinigingen te heroverwegen, daarvoor tot slot een aantal door de inwoners opgestelde vragen en aandachtspunten:

-Doe goed onderzoek naar de rol van en druk op mantelzorg. Bijvoorbeeld: Welke maatregelen zijn er getroffen om werkgevers voor te bereiden op de toename van werknemers met mantelzorgtaken?

-Tref tussenmaatregelen voor 2014 daar waar oude regels eind 2013 worden afgeschaft en de nieuwe pas in 2015 ingaan.

-Geef onderbouwing van het percentage van 75 – 80% korting op de HbH (hulp bij het huishouden)

-Zet de opbrengst van de korting op huishoudelijke hulp af tegen de onkosten die de werkloosheidsuitkeringen met zich meebrengen.

-Waarop baseert men het idee, dat de dagopvang niet efficiënt en goed is?

-Participatie door chronisch zieken en gehandicapten staat en valt met goede, professionele zorg. Hoe ziet Den Haag hun toekomst als deze zorg komt te vervallen?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS